0

نمونه سوالات کتاب مدیریت آموزشی (پارت چهارم)

چهارشنبه, 24 آبان,1402
 

فصل سوم
وظایف اساسی مدیریت آموزشی
1. به عنوان یکی از کارکردهای مهم مدیریت در سرلوحه همه وظائف قرار میگیرد
و در همه کارکردهای دیگر تأثیر دارد.
الف) تصمیم گیری ب) انتخاب
ج) تفکر
د ( گزینش

۲- کدامیک از تعاریف زیر درباره تصمیم گیری مناسب تر است؟

 الف) تصمیم گیری فراگردی ناشی از سنجش محاسبه و اندیشیدن است که منجر به عمل می شود.

ب) تصمیم گیری انتخاب یک راه حل از میان دو یا چند راه حل به منظور دست یافتن به هدف مورد نظر است.

 ج) تصمیم گیری فرآیند انتخاب بهترین راه حل ممکن از میان راه حلهای موجود برای حل یک مسأله است.

 د ( تصمیم گیری فرآیندی است ،هدفمند مستمر پویا و مجموعه ای که تمام چرخه های زندگی و دوران حیات سازمان را در بر میگیرد.

 

3- در کدامیک از مراحل تصمیم گیری تصمیم گیرنده باید نتایج مثبت یا منفی تصمیم به اجرا درآمده را مورد بررسی قرار دهد و آنها را با اهداف اساسی خود مقایسه نماید؟
الف) یافتن فرصتهایی برای تصمیم گیری
ب  (ارزشیابی از انتخابهای گذشته
ج) انتخاب یک عمل یا راه حل از میان رشته ها یا دوره های عمل
د یافتن رشته ها یا دوره هایی از عمل

۴- در کدامیک از مراحل تصمیم گیری مدیر با مشکلی روبرو میشود و در شرایطی قرار میگیرد.
که باید ضرورتاً راه حلی برای مشکل پیدا نماید؟
الف) یافتن فرصتهایی برای تصمیم گیری
ب  (ارزشیابی از انتخابهای گذشته ج یافتن رشته ها یا دوره هایی از عمل
د ( انتخاب یک عمل یا راه حل از میان رشته ها یا دوره های عمل

 

 ۵- کدامیک از مسائل زیر جهت اعمال تصمیم دارای اهمیت میباشد؟
الف) درست بکار گرفتن نیروها
ب امکانات و طی مراحل تصمیم
ج نظارت بر اجرای تصمیم و کسب اطلاعات در رابطه با پیشرفت آن
د) همه موارد

 

۶- در کدامیک از مراحل تصمیم گیری مدیر سعی میکند علل مسأله و یا آن چیزی که می خواهد درباره آن تصمیم بگیرد را دریابد؟

الف) ارزشیابی و مقایسه راه حلها و تعیین ارزش و اولویت هر کدام

ب جمع آوری راه حلها یا پیش بینی راههای ممکن و موجود ج) تعریف، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مسأله

د فراهم آوردن فرضیه های اعمال تصمیم

- بارنارد مبنای تقسیم بندی تصمیم گیری را بر چه اساسی مطرح نموده است؟ الف) سیاست مدیر مبنی بر این که خود تصمیم گیرنده باشد

ب سیاست مدیر مبنی بر اینکه با کمک دیگران تصمیم بگیرد ج میزان توانایی مدیر در تصمیم گیری ها

د) همه موارد

 

در کدامیک از انواع تصمیم گیری تصمیمات حاصل مواردی است که توسط زیردستان پیشنهاد یا ارجاع میشود؟

الف) تصمیمات استینافی

ج) تصمیمات مداخله ای

ب تصمیمات خلاق

د تصمیمات گروهی

 

۹ در کدامیک از انواع تصمیم گیری تصمیمات به خلاقیت و ابتکار مدیر بستگی دارد؟

(الف) تصمیمات گروهی (ب) تصمیمات خلاق

 

۱۰- تصمیمات

ج) تصمیمات استینافی (د تصمیمات مداخله ای

تصمیماتی هستند که توسط افراد ذی نفع صاحب نظر و یا کسانی که به نحوی در اجرای آن مشارکت دارند گرفته می شود؟

الف) تصمیمات استینافی

ج) تصمیمات خلاق

ب) تصمیمات مداخله ای

د) تصمیمات گروهی

 

۱۱- کدامیک از گزینه های زیر از فواید و آثار مثبت شرکت افراد در تصمیم گیریها نمی باشد؟

(الف) چون مجموعه افکار عقاید و مدیریت در گرفتن تصمیم دخالت دارند بهترین تصمیم ها گرفته نمی شود.

ب) افراد احساس ارزش و اعتبار میکنند

ج) استعدادها و توانائیهای بالقوه افراد شکوفا میشوند

د احساس تعلق و مالکیت نسبت به سازمان و تصمیم گرفته شده افزایش می یابد.

 

۱۲ - کدامیک از موارد زیر در تصمیم گیریهای مشارکتی از اهمیت خاصی برخوردار است؟

الف) تشخیص زمان و مکان

ج) فنی بودن تصمیمها

ب) سرعت

 د) همه موارد

 

۱۳ - کدامیک از خصوصیات زیر درباره تصمیم گیرندگان یا اعضای شوراها نباید وجود داشته باشد؟

الف) جدی باشند و در امور احساس مسئولیت کنند.

ج) از علم و تخصص لازم برخوردار باشند.

ب ( عدم تعهد نسبت به سازمان و مدیریت د دارای بصیرت کافی باشند.

 

 ۱۴ - کدامیک از گزینه های زیر درباره تصمیم گیری غیرمتمرکز نادرست است؟

الف) تصمیماتی هستند که به سطوح پایین و یا تمام سطوح سازمان تعویض میشود.

 ب ) افرادی که در پست ها و نقش های پایین تر قرار دارند حق و قدرت تصمیم گیری ندارند.

 (ج) در سازمانهایی که تصمیم گیری غیر متمرکز صورت میگیرد اصل بر دادن قدرت تصمیم گیری به کسانی است که مسئولیت امور را بر عهده دارند.

د) درتصمیم گیریهای غیر متمرکز قدرت تصمیم گیری در سرتاسر سازمان و بین افراد، مخصوصاً در سطوح اجرائی تقسیم میشود

 

۱۵ - کدامیک از عبارات زیر درباره تفویض اختیار درست است؟

الف) در تصمیم گیریهای متمرکز و فردی شخص مسئول تصمیم گیری فرد یا افرادی را به نمایندگی از طرف خود برای گرفتن بعضی از تصمیمات انتخاب میکند

ب ( مسئول اصلی تصمیم گیری قسمتی و یا تمام اختیارات خود را به دیگری واگذار میکند

ج  (مسئولیتها در نهایت بر عهده خود تفویض کننده است و میتواند هر زمان که بخواهد اختیارات داده شده را پس بگیرد.

د) همه موارد

 

۱۶ کدامیک از اصول تفویض اختیار نادرست است؟

(الف) اختیار نسبت به قسمتی از تصمیم گیری ها میباشد. ب انتقال اختیار از تقویض کننده سلب مسئولیت میکند.

 ج) اختیارات داده شده قابلیت فسخ دارد.

د ( باید بین مسئولیت و اختیار تناسب وجود داشته باشد.

 

 ۱۷ مشکلات عمده تفویض اختیار کدام است؟

الف) عدم اعتماد صاحب اختیار به زیردستان

ب ( عدم امنیت شغلی

ج) محرمانه بودن اهداف

د) همه موارد

 

۱۸ - کدامیک از گزینه های زیر درباره تصمیم گیریهای بحرانی نادرست است؟

 الف) تصمیماتی هستند که به لحاظ اضطرارهای زمانی، مکانی، منابع و غیره به شکل خاصی اتخاذ می شوند.

 ب) تصمیم گیرنده فرصت بررسی همه راهها و امکانات و یا طی همه مراحل را دارد.

ج) تصمیم گیرنده بر اساس ،بینش، سرعت انتقال اولویتهای خاص احتمالات و خطر پذیری تصمیم میگیرد.

 د ( اثربخشی تصمیمها در زمان بحران تا حدود زیادی به ،دانش تخصص، تجربه و جسارت مدیر وابسته

است.

56 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

در این فرم اطلاعات شما را ذخیره می‌کنیم تا بتوانیم نظرات شما را ثبت کنیم. برای مشاهده قوانین به صفحات حریم خصوصی و شرایط استفاده مراجعه کنید
افزودن نظر