0

نمونه سوالات کتاب مدیریت آموزشی (پارت پنجم)

یکشنبه, 28 آبان,1402
 

۱0 - این نیازها عامل حفظ و نگهداری انسان از خطرات آفات و دشمنان حیات هستند .

(الف نیازهای تأمینی

ب ) نیازهای کسب قدرت

ج ) نیازهای وجود

د ) نیازهای وابستگی

 

۱1  -این که اعضای یک سازمان یا جامعه یک فرد را از نظر ارزش اعتبار و مفید بودن تا چه اندازه به رسمیت بشناسند نمایانگر نیاز .............. انسان می باشد.

الف) اجتماعی

ب ) مقام و موقعیت و قدر و منزلت

ج ) فیزیولوژیکی

د ) دوستی و محبت

 

۱۲ - قرار گرفتن در رشته تحصیلی مناسب و گرفتن شغل مناسب آن رشته، در راستای تأمین نیاز .  . . . ...به حساب می آید  .

الف) تأمینى

ب ) اجتماعی

ج مقام و موقعیت

 د ) خودشکوفایی

 

۱۳ بر اساس نظریهٔ دیوید مک کلی لند در نیاز به  .  ............. فرد نیاز را دارد که با کوشش و رعایت عده ای از استانداردها در رسیدن به اهداف خود موفق شود.

الف) کسب قدرت

 ب ) کسب موفقیت

ج) دوستی

د) رشد

 

۱۴ - کدامیک از گزینه های زیر در تقسیم بندی نیازهای اساسی  آلدرفر  مطرح نگردیده است؟

الف ) نیاز به دوستی

 ب) نیازهای وجود

ج ) نیازهای وابستگی

د) نیازهای رشد

 

-۱۵ در نظریه آلدرفر این نیازها بالاترین سطح نیازهای انسان را نشان میدهد و بیشتر شبیه نیازهای خودشکوفایی مزلو میباشد.

الف ) نیازهای وابستگی

ب) نیازهای وجود

ج) نیازهای رشد

د ) نیاز به کسب موفقیت

 

۱۶ - کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

الف) محیط شامل عوامل و شرایطی است که در بیرون از ارگانیزم وجود دارد و برای تأمین نیازها مورد استفاده قرار میگیرد

ب ) محرک ها ،عوامل عناصر یا نیروهای خارجی هستند که فرد را وادار به حرکت میکنند

ج ) سبک های خودکامه و استبدادی هراه با خشونت در مدارس باعث میشود میشود تا دانش آموزان کمتر متوجه موقعیت های بیرون از مدرسه و جاذبه های دیگر شوند.

(د هیچکدام

 

۱۷- کدامیک از سبک های مدیریتی متناسب با سازمان های آموزشی و مدارس میباشد؟

(الف) حمایتی

ب ) مشارکتی

ج) دستوری

د ) الف وب

 

-۱۸ در کدام یک از سبک های مدیریتی نیازهای معلمان و دانش آموزان در درجه اول اولویت نیست و تأکید مدیر بیشتر بر قواعد و رویه های اداری است؟

الف) دستوری

 ب ) خودکامه و استبدادی

ج  )حمایتی و مشارکتی

د ) هیچکدام

 

 -۱۹ کدامیک از گزینه های زیر درباره افراد شکست خورده و ناموفق نادرست است؟

(الف) تجارب منفی این افراد باعث احساس ناتوانی در مراحل بعدی زندگی و در نهایت موجب شکست آنان می گردد.

ب ) افرادی که دارای خود پنداری منفی هستند نسبت به موفق شدن معترض هستند.

ج) این افراد در صورت موفقیت در هر مورد آن را به تصادف و شانس نسبت میدهند و خود را عامل موفقیت نمی دانند.

د ) هیچکدام

 

٢٠ - انتظارات به معنی . . . . .....

الف ) میزان جاذبه یک هدف یا کار میباشد

ب ) میزان نتایجی که از انجام یک عمل بدست می آید

ج ) میزان وسیله واقع شدن انجام یک کار برای پیشرفتهای بعدی فرد میباشد

د) همه موارد

 

۲۱- به اعتقاد هایدر در نظریه اسناد . . . . . . .

الف ) افرادی که نوع اسناد آنان درونی است معمولاً موفقیت ها را به نیروهای خارجی مانند مدیریت و شانس نسبت می دهند .

ب  )افرادی که اسناد بیرونی دارند احساس میکنند که نیروهای خارجی مانند مدیریت و شانس سبب موفقیت یا شکست آنها میشود

ج) افرادی که نوع اسناد آنان درونی است معمولاً موفقیت ها را به توانائی های خودشان نسبت میدهند.

 د ) افرادی که اسناد بیرونی ،دارند معمولاً موفقیت ها را به توانائی های خودشان نسبت میدهند.

 

 ۲۲ - کدامیک از سازمانهای زیر بر حسب مراجعه مشتریان ارائه خدمت میکنند؟

 (الف) سازمانهای خدماتی

ب ) سازمانهای تجاری

 ج) احزاب سیاسی

 د ) کارخانجات

 

-۲۳ اتحادیه های کارگری انجمن های تخصصی و کلوپ ها از جمله سازمان هایی هستند که . . ..... .

 الف ) به خاطر جنبه های تجاری تأسیس شده اند.

ب ) بر پا یهٔ منافع دو جانبه که عضویت اساس آنهاست و هم سازمان و هم اعضا بهره میگیرند تأسیس شده اند.

ج) به خاطر منافع عمومی تأسیس شده اند.

د ) بر حسب مراجعه مشتریان ارائه خدمت مینمایند.

 

۲۴ - ........ از عوامل مهم انگیزش در سازمانها و مدیریت آموزشی است

(الف تنبیه و سرزنش

ب) تجربه

ج) ارزشیابی و پاداش

د ) انگیزه

 

-۲۵ مدیری که فردی را با یک استعداد خاص در جای مناسب قرار میدهد و تبعیض قائل نمی شود کدامیک از روش های انگیزش در سازمان های آموزشی را مدنظر قرار داده است؟

الف) عدالت و انصاف

ب ) روابط انسانی

 ج  )به رسمیت شناختن افراد

د ) مشارکت در تصمیم گیری ها

 

۲۶ بر اساس نظریه ،فالت مشکل اساسی سازمان ها و مدیریت در تمام سطوح چیست؟

الف ) ایجاد تغییرات رفتاری در افراد

ب  )ایجاد و نگهداری روابط انسانی پویا و هماهنگ

ج ) مسئولیت به قدر امکان میان افراد توزیع نمیگردد

د ) ایجاد شکاف و جدایی در میان کارکنان

 

۲۷ - . . . . . . ....... عبارت است از توان برقراری ارتباط انسانی با معلمان و دانش آموزان، از طریق پذیرفتن ،وجود ویژگیهای فردی و همه تفاوت هائی که احتمالاً با شخص مدیر دارند.

الف) شخصیت

ب)  فرهنگ

ج) روابط انسانی

 د ) محرک

 

۲۸ - منظور از جو متجانس در مدیریت آموزشی چیست؟

 الف) زمینه و شرایطی است که در آن بین ویژگی های محیط و خصوصیات فرد تطابق و همخوانی وجود داشته باشد.

ب ) حالتی است که در آن تمام افراد احساس احترام و شخصیت به خود را داشته باشند.

ج) استفاده از دانش و مهارت کارکنان در پیشبرد برنامه ها و اهداف

د ) ایجاد روابط انسانی صحیح بین مدیر و کارکنان

51 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

در این فرم اطلاعات شما را ذخیره می‌کنیم تا بتوانیم نظرات شما را ثبت کنیم. برای مشاهده قوانین به صفحات حریم خصوصی و شرایط استفاده مراجعه کنید
افزودن نظر