0

نمونه سوالات کتاب مدیریت آموزشی (پارت سوم)

یکشنبه, 21 آبان,1402
 

ادامه فصل دوم

ویژگی ها و توانایی های مدیریت و رهبری اموزشی

۹- ایمان بر پایهٔ کدامیک از اصول زیر استوار است؟

 لف) صبر و یقین

ب ) عدالت

ج ) جهاد

د ) همه موارد

 

۱۰ - تعهد به چه معنی است؟

الف) خود نگهداری و حفظ از خطاها

ب  ) پای بندی به اصول و فلسفه و قراردادهایی که انسان به آنها معتقد است کرد را

ج ) داشتن جهان بینی توحیدی و هدفدار بودن هستی

د ) توانایی ،جسمی ،عقلی ادراکی برای قبول مسئولیتها و تکالیف محوله

 

۱۱ کدامیک از گزینه های زیر دربارهٔ دانش عمومی نادرست است؟

الف) دانش عمومی برای ،مدیر داشتن اطلاعات لازم برای درک مسائل و فهم کلی آنهاست .

ب ) دانش عمومی به فرد نوعی توانایی کلی و عمومی میدهد تا بتواند مسائل را در صورت لزوم درک و حل نماید.

ج ) دانش عمومی دانشی است که فرد را در یک رشته یا کار بخصوص آگاه و توانمند سازد.

د ) دانش عمومی به مدیر یک فکر منطقی و معقول میدهد تا بتواند روابط حاکم بر پدیده ها را درک نماید .

 

 ۱۲ - کدامیک از اطلاعات زیر در رابطه با شرح شغل مورد نیاز نمیباشد؟

الف) شرح وظایف

ب ) مسئولیت ها

ج ) میزان سرپرستی

 د ) شرایط جسمانی

 

 ۱۳ - کدام یک از اطلاعات زیر در رابطه با شرایط احراز مورد نیاز نمی باشد؟

الف) تکنولوژی یا دستگاه های مورد استفاده یک شغل

ب) شرایط فکری و روانی

ج ) مهارت و تخصص فرد

د ) مسئولیت پذیری و ویژگی های اجتماعی

 

۱۴ - صاحبنظران علم ،مدیریت مدیران را نیازمند به داشتن کدامیک از مهارتهای زیرمی دانند؟

الف) مهارتهای فنی

(ب مهارتهای روابط انسانی

(ج) مهارتهای ادراکی

(د) همه موارد

 

۱۵ - هدف مهارت روابط انسانی کدام است؟

(الف) شناخت ریشههای تفاوتها اختلافات و تعارضات رفتاری روابط بین مدیر و کارکنان ب پیدا کردن راه حلهای مناسب جهت همکاری و همگامی بین مدیر و کارکنان

(ج) توانائی و مهارت انجام یک فعالیت با روش و تکنیکهای درست است

 

-19یعنی مجموعه کلی از عناصر و اجزاء وظیفه مند به هم مربوط که با همکاری و هماهنگی برای رسیدن به یک هدف معین با هم همکاری میکنند.

ب سازمان

الف) سیستم

 

۱۷ کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

ج) انگیزه

د) فرهنگ بخش

الف) رهبری به زبان ساده یعنی قدرت نفوذ در افراد برای تغییر و هدایت رفتار آنها. ب قدرت، نیروی نهفته یا پتانسیلی است که در یک پدیده یا فرد وجود دارد و میتواند در صورت لزوم از آن استفاده نماید.

ج) منبع قدرت ،قانونی دانش و تخصص فرد و پیدا کردن راه حلهای علمی برای مشکلات است. د منبع قدرت مرجعیت ویژگیهایی از قبیل ،آگاهی حقیقت جویی صداقت ویژگیهای فردی افراد است و ... میباشد که بیشتر مربوط به

بیت

۱�� در کدامیک از منابع قدرت نظریهٔ) فرنچ و (ریون دانش و تخصص فرد و پیدا کردن راه حل های علمی برای مشکلات مد نظر قرار میگیرد؟

الف) قدرت تخصصی

(ب) قدرت پاداشی

ج) قدرت اجباری

د) قدرت قانونی

۱۹ - در کدامیک از منابع قدرت نظریهٔ فرنچ و ریون فرد دارای نیروهایی است که بتواند امنیت زندگی شغلی و اجتماعی عده ای را تأمین نماید؟

الف) قدرت قانونی

ب قدرت پاداشی

ج) قدرت مرجعیت

الف) درجه اعتماد مدیر نسبت به زیردستانش ۲۰ کدامیک از نیروهای موجود در وجود مدیر بر رفتار او تأثیر میگذارد؟

د) قدرت اجباری

ب تمایل به رهبری در وجود مدیر

(ج) احساس اطمینان و امنیت در یک موقعیت نامطمئن (د) همه موارد تصمیم گیری از نتایج تصمیمات کاسته شود؟

 ٢١ - عدم وجود کدام یک از نیروهای موجود در وجود یک مدیر باعث می شود هنگام

الف) احساس اطمینان و امنیت در یک موقعیت نامطمئن

(ب درجه اعتماد مدیر نسبت به زیردستانش

ج) سیستم ارزشی مدیر

د ) تمایل به رهبری در خود مدیر
۲۲ - کدامیک از عوامل مؤثر بر رفتار مدیر باعث میگردد مشارکت افراد کمتر شود و مدیریت بیشترین اقتدار را برای گرفتن تصمیمات پی در پی داشته باشد؟
(الف) خود مشکل
ب) فشار زمانی
(ج) اثر بخشی گروهی

(د) نوع سازمان
۲۳- کدامیک از ویژگیهای زیر برای یک رهبر موفق توسط مک موری پیشنهاد شده است؟
(الف) استقلال فکر - نظم ج) قاطعیت - رعایت اصول اخلاقی
ب قضاوت درست - ابتکار د همه موارد
۲۴- مدیر آموزشی کسی است که بتواند از زمان و نیروها بطور بهینه و صرفه جویانه در حل
مشکلات و تأمین نیازها استفاده نماید.
عبارت فوق نشانه .
(الف) توانایی سازمانی (ب) مصمم بودن
از مهارتهای مدیریت میباشد ج) قضاوت
د تجزیه و تحلیل مسائل
۲۵ - ویژگی .............. از مهارتهای بین فردی شامل توانایی مشارکت دادن سایرین در حل مشکلات، مسائل و تعامل مؤثر با گروه برای راهنمایی آنان در انجام کارها از ویژگیهای رهبر
آموزشی است.
الف تحمل فشار
ب) رهبری
ج) حساسیت
د) تجزیه و تحلیل مسائل
۲۶- مدیر آموزشی باید بتواند دیدهها و افکار خود را از راه ............ به روشنی و به روش
درست با مخاطبین مختلف در میان بگذارد.
الف) حساسیت
ب توانایی سازمانی
ج) ارتباط کتبی
د ( ارتباط شفاهی
۲۷ اعتماد به نفس و خودپنداری مثبت چه نتایجی را در بردارد؟
(الف) احساس آزادی در بیان ایده ها و عقاید
ب رسیدن به نوعی استقلال در عمل و رفتار
ج) استفاده مؤثر از نیروهای بالقوه فرد و سبب رضایت خاطر میگردد
د ) همه موارد
۲۸ - یک مدیر جهت جلوگیری از بروز مشکلات و مسائل در آینده و آماده سازی سازمان و افراد خود جهت پذیرش تغییرات آتی باید دارای چه ویژگی باشد؟
(الف) بصیرت و قدرت پیش بینی کنندگی ج) قابل اطمینان و اعتماد زیردستان بودن
ب داشتن فلسفه روشن و اهداف بزرگ
د اعتماد به نفس و خودپنداری مثبت
۲۹ - قدرت تصمیم گیری به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟
الف) ادراک عمومی

ج) قدرت خلاقیت و ابتکار

ب ) توان تجزیه و تحلیل فرد د همه موارد

د ) هیچکدام

52 رتبه بندی این مطلب:
5.0

نوشتن یک نظر

در این فرم اطلاعات شما را ذخیره می‌کنیم تا بتوانیم نظرات شما را ثبت کنیم. برای مشاهده قوانین به صفحات حریم خصوصی و شرایط استفاده مراجعه کنید
افزودن نظر